بخش صنعتی

اخذ نمایندگی رسمی تسمه های بخش صنعتی از شرکت کنتی ننتال آلمان