رولندز

تأسیس فروشگاه رولندز همزمان با واگذاری کارخانه‌ی هان‌چانگ به رولندز دانمارک