1395

بخش صنعتی اخذ نمایندگی رسمی تسمه های بخش صنعتی از شرکت ...

1387

توسعه انبار تخصیص انباری به مساحت 7000 متر مربع به مجموعه‌ی ...

1386

هاچینسون اخذ نمایندگی هاچینسون فرانسه ...

1385

کنتینِنتال شروع همکاری با کنتینِنتال آلمان ...

1379

رولندز تأسیس فروشگاه رولندز همزمان با واگذاری کارخانه‌ی هان‌چانگ به رولندز ...

1378

یانگ‌سان تأسیس فروشگاه یانگ‌سان در تهران ...

1377

خاک‌سفید تخصیص یک انبار 3000 متری در منطقه‌ی خاک‌سفید تهران برای ...

1374

فروشگاه بزرگ تأسیس فروشگاه بزرگ پیروز در تهران ...

1369

ابتی‌بلت ارائه‌ی تسمه‌های هانچانگ کره و ابتی‌بلت آلمان ...

1367

هانچانگ اخذ نمایندگی انحصاری هانچانگ برای ایران هم‌زمان با تأسیس کارخانه‌ی ...